مهندس احمد بیکس رییس هیات مدیره

 

مهندس مهدی خزاعی عرب نایب رییس

مهندس حسین زراعتگر مسئول امور مالی

مهندس عقیل غائبی منشی

مهندس سید ابوالحسن میرجلیلی عضو