رديف  نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
 

۱

علي نژاد ابراهيم شهری برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی-تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مزروعی،تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی.  

۱۳۸۲/بیرجند/کشوری

بیرجند- خیابان عدالت۲ پلاک ۱۴

تلفن:۳۲۴۳۱۲۴۳و۰۵۱۵۷۲۲۶۱۲۹   فکس:۰۵۱۵۷۲۲۹۳۲۴

همراه :۰۹۱۵۵۳۳۲۴۸۸

۲

 

نرگس بهشتي نژاد تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مزروعی،تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی-برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی-تشخیص اراضی دایر، بایر و موات-ارزیابی و قیمت گذاری و اجرت المثل زمین های تحت کشت گیاهان زراعی و باغی.  

۱۳۸۳/بیرجند/کشوری

بیرجند-خیابان طالقانی۱۰ پلاک ۱۳

تلفن :۳۲۲۲۴۶۸۲

همراه :۰۹۱۵۵۶۱۴۴۱۰

   ۳ مهدي خزاعي عرب تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی باغات-ارزیابی باغات چای.  

۱۳۸۴/بیرجند/کشوری

بیرجند-خیابان مدرس،نواب صفوی

غربی پلاک ۱۲۸

تلفن: ۳۲۳۳۵۰۵۹

همراه: ‌۰۹۱۵۵۶۲۴۳۸۳

۴ احمد بيكس ارزیابی ،قیمت گذاری ،برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات،گیاهان صنعتی،روغنی،دارویی و ادویه ای-ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی- برآورد خسارت وارده به غلات ،گیاهان صنعتی،روغنی،دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود موتد غذایی،آبیاری و علف های هرز- تشخیص و ارزیابی اراضی موات، بایر و دایر-برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی،دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط کاربرد علف کش ها-ارزیابی و قیمت گذاری غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای در انبارها، سیلوها، سردخانه ها و در محموله های وارداتی محصولات زراعی-رسیدگی به اختلافات فی مابین مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی زراعت، گلخانه های زراعی(گیاهان دارویی و ادویه ای)- مساحی، تفکیک،  افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی  و گلخانه ای(گیاهان دارویی و ادویه ای)-ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد-تشخیص حدود ثبتی در اراضی کشاورزی  

 

۱۳۹۱/بیرجند/

کشوری

بیرجند-خیابان غفاری-بلوار جماران- نبش دانش۲ پلاک۱۵  تلفن:۳۲۴۴۴۳۴۲

همراه: ‌۰۹۱۵۳۶۲۰۱۵۰

۵ فريبا ملائي تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی باغات-ارزیابی باغات چای-برآورد مقدار محصول تولیدی در باغات و اشجار.  

۱۳۸۶/بیرجند/کشوری

بیرجند-خیابان غفاری۳۱ پلاک ۱۸  تلفن: ۳۲۳۴۴۲۸۲

همراه :   ‌۰۹۱۵۵۶۱۴۱۳۰

۶ حسين روحبخش برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی-تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مزروعی،تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی-ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی- مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی و گلخانه ای (گیاهان ۶دارویی و ادویه ای)- تشخیص اراضی دایر، بایر و موات- تعیین حق ریشه و احیاءصاحبان نسق زراعی  

 

۱۳۸۸/سربیشه/ سطح کل استان

 

بیرجند-خیابان غفاری ۴۸ پلاک ۲۶ تلفن: ۳۲۳۳۹۶۸۵

همراه :   ۰۹۱۲۰۳۱۱۳۹۷

۷

 

مجتبي خسروي  

برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی-تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی-ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات و محصولات گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)-ارزیابی و برآورد هزینه های احداث شرکت های کشت و صنعت از نظر میزان زمین مورد نیاز،نوع و محصولات زراعی-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی-تشخیص اراضی دایر،بایر و موات-تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی- ارزیابی و قیمت گذاری تولید گیاهان زراعی و محصولات تولیدی گلخانه ای(گیاهان دارویی و ادویه ای) اصلاح شده از طریق کشت بافت و بیو تکنولوژی یا از طریق اصلاح نباتات کلاسیک – تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی – مساحی، تفکیک، افراز، احراز، و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای ) – ارزیابی و قیمت گذاری و اجرت المثل زمین های تحت کشت گیاهان زراعی و باغی – بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های توجیهی، تفضیلی و جامع کشاورزی.

 

 

 

 

۱۳۸۸/بیرجند/ سطح کل استان

بیرجند-شهرک گلها ،گلبهار۴پلاک۱۳۱

تلفن: ۳۲۴۳۱۴۹۶

همراه :   ‌۰۹۱۵۱۶۳۰۹۹۱

۸

 

عقيل غائبي برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی-برآورد هزینه های تولید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی.  

۱۳۸۹/قاین/ سطح کل استان

قاین-شهرک اصناف واحد ۱۲۷ 

  تلفن: ۳۲۵۳۱۹۲۵ همراه: ‌۰۹۱۵۳۶۲۹۸۵۲

۹

 

محبوبه صيادي ارزیابی ،قیمت گذاری ،برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات،گیاهان صنعتی،روغنی،دارویی و ادویه ای-ارزیابی و برآورد هزینه های احداث شرکت های کشت و صنعت از نظر میزان زمین مورد نیاز ،نوع محصولات زراعی.  

۱۳۹۰/فردوس/سطح کل استان

بشرویه-خیابان بهشتی مسکن مهر

۲

تلفن: ۳۲۲۰۱۳۸

همراه:‌۰۹۱۵۶۶۸۳۹۰۲

 

۱۰

حسن بهمني ارزیابی ،قیمت گذاری ،برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات،گیاهان صنعتی،روغنی،دارویی و ادویه ای-ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی- برآورد خسارت وارده به غلات ،گیاهان صنعتی،روغنی،دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ،خشکسالی،سرمازدگی،کمبودموادغذایی،آبیاری و علفهای هرز-ارزیابی ،قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی-تشخیص اراضی دایر،بایر و موات-ارزیابی ،قیمت گذاری و اجرات المثل زمین های تحت کشت گیاهان زارعی و باغی-بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای جامع و تفضیلی ایجاد مزارع-تعیین حق ریشه و احیای صاحبان نسق زراعی-ارزیابی و برآورد چاهها،قنوات و سایر منابع آبهای زیرزمینی و تعیین قدمت آنها- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد-مساحی، تفکیک، افراز، احراز، و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای ( گیاهان دارویی و ادویه ای )-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی- ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزءای از مجموعه مورد ارزیابی باشد-تغییر کاربری و تفسیر عکسهای هوایی در اراضی کشاورزی.  

 

۱۳۹۱/سربیشه/ سطح کل استان

 

 

بیرجند-خیابان مفتح ۲۸-پلاک ۲۲  تلفن: ۳۲۴۳۵۳۱۲

همراه :   ‌۰۹۱۵۱۶۱۳۱۰۰

 

۱۱

محمد نوري گنجدان تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع-برآورد خسارت وارده به محدوده بیشه ها و جنگل ها-برآورد خسارت وارده به محدوده طرح های جنگلداری  

۱۳۹۱/ سربیشه/

سطح کل استان

بیرجند-خیابان معلم-معلم ۱۳- اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند

تلفن:۳۲۲۳۴۷۵۱

همراه :   ‌۰۹۱۵۳۷۲۷۲۴۵

۱۲ مهدی صائب ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای- ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی- ارزیابی و قیمت گذاری بذر و گیاهان زراعی  

۱۳۹۶/بیرجند/

بیرجند

بیرجند- خیابان عدالت- خیابان شهید فلاحی پلاک۳۰

تلفن: ۳۲۴۳۴۷۶۱

همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۳۸۲۶

۱۳ رضا باقری تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع، برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از مراتع و جنگل ها، برآورد خسارت وارده به محدوده مراتع و پوشش گیاهی  

۱۳۹۶/بیرجند/

بیرجند

بیرجند- سه راه معلم-اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری

تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۷

همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۶۷۰