رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ حمید قربانی مزار بررسی علل (قانونی و فنی وسیله)تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی-تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی  

۱۳۹۵/بیرجند/

بیرجند

بشرویه-بلوارقائم-قائم۱۸-منازل سازمانی ناجا-بلوک۱-واحد۱

همراه : ۰۹۱۵۳۷۵۱۵۶۲

۲ علیرضا امینی بررسی علل (قانونی و فنی وسیله)تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی-تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی  ۱۳۹۵/بیرجند/

بیرجند

بیرجند- خیابان مدرس- مدرس ۴۰ پلاک ۲۱

همراه :

۰۹۱۵۵۶۱۷۳۴۷

 

۳ محمدرضا امینی بررسی علل (قانونی و فنی وسیله)تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی-تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی  

۱۳۹۶/بیرجند/

بیرجند

بیرجند-خیابان ظفر-پیروزی یک-پلاک ۸

همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۸