رديف نام و نام خانوادگي  

تصویر

حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
 

۱

صادق رضايي برآورد هزینه های ساختمانی-تعیین میزان خسارت وتعمیرات و برآورد هزینه های ساختمان- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان تا۴طبقه -تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی از نظر فنی و اجرایی-متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی-ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها(بدون محدودیت ساختمانها)-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات الثمل  اجاره بها-رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران, مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی-تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت-تشخیص اراضی موات،بایر و دایر از نظر ساختمانی-بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی-امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری-تشخیص و تعیین حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها-تفسیر عکسهای هوایی از نظر ساختمانی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین ونقشه- نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی  

 

 

 

۱۳۸۳/بیرجند/

کشوری

بیرجند- چهار راه دوم توحید، روبروی کابینت سازی اعتمادی پلاک ۵۱

تلفن:        ۳۲۴۳۰۸۵۷

همراه :      ‌۰۹۱۵۵۶۱۰۴۰۶

۲ حسينعلي بخشي برآورد هزینه های ساختمانی-تعیین میزان خسارت وتعمیرات و برآورد هزینه های ساختمان- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان تا۴طبقه -تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی از نظر فنی و اجرایی-متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی-ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها(بدون محدودیت ساختمانها)-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات الثمل  اجاره بها-رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران, مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی-تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت-تشخیص اراضی موات،بایر و دایر از نظر ساختمانی-بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی-امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری-تشخیص و تعیین حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها-تفسیر عکسهای هوایی از نظر ساختمانی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین ونقشه- نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی  

 

 

 

 

۱۳۸۵/بیرجند/

کشوری

بیرجند-خیابان پاسداران بین پاسداران ۵ و بیست متری سوم (شهید باهنر)-دفتر مهندسی اتود

تلفن :        ۳۲۴۳۷۷۷۶

همراه :    ۰۹۱۵۳۲۳۷۶۲۷

۳ محمدرضا اكبري

 

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان-تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل اجاره بها- برآورد هزینه های ساختمانی- متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار-رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران, مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی – تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت – تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی  (به لحاظ فنی و اجرایی)- تفسیر عکسهای هوایی در اراضی شهری و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه- بررسی و اظهارنظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی تشخیص و تعیین حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها- نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی- امور مربوط به راه ها و باند های فرودگاهی و دسترسی های شهری  

 

 

 

 

۱۳۸۶/بیرجند/کشوری

بيرجند خيابان  توحيد۲   پلاك ۶

تلفن: ۳۲۴۳۰۱۵۵

همراه : ۰۹۱۵۵۶۱۰۴۴۶

 

۴

احمد سورگي برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی) – تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت-متره و برآورد ساختمان – تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی- بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح های جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی- امور مربوط به راه ها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری- رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی  

 

۱۳۸۷/خوسف/کشوری

بیرجند- خیابان مدرس۱۰ پلاک ۹۶

تلفن:      ۳۲۲۳۸۷۲۳

همراه:    ۰۹۱۵۵۶۱۰۷۸۵

 

۵

 

 

حسين بهشتي نژاد

برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها-تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت-تشخیص حسن انجام کارها و طرح های ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی- تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها  

۱۳۸۷/بیرجند/کشوری

 

 

بيرجند خيابان  طالقاني۱۰ پلاك ۱۳

تلفن:      ۳۲۳۳۹۴۹۰

همراه:      ۰۹۱۵۵۶۱۶۰۹۷

 

۶

 

 

مهدي تقوي برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان- متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی  

 

۱۳۸۸/بیرجند/سطح کل استان

بيرجند سجادشهر امامت ۲۰ پلاك ۲۲

تلفن:     ۳۲۴۱۴۶۵۵

همراه:   ۰۹۱۵۳۶۲۰۳۰۸

۷ مرتضی کاظمی برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها  

۱۳۸۸/قاین/ سطح کل استان

بیرجند-اداره کل راه و شهرسازی

تلفن ۳۲۲۳۸۰۰۰

همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۰۲۷۳

 

۸

احمد رضايي برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی) – تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت-متره و برآورد ساختمان  

 

۱۳۸۹/سربیشه/سطح کل استان

بیرجند-خیابان غفاری ۳۳ پلاک ۲۶

همراه : ۰۹۱۵۵۶۱۷۹۱۴

۹ محمد حسين زراعتكار برآورد هزينه هاي ساختماني ارزيابي ساختمانهاي مسكوني- تعيين ميزان خسارات و علت خسارت- تعیین وتعدیل اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها- تشخیص حسن انجام کارها و طرح های ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی  

۱۳۹۰/بیرجند/سطح کل استان

بيرجند – خيابان شهيد آويني خيابان پامچال ، پامچال ۶ پلاك ۱۴

تلفن :      ۳۲۴۳۵۹۱۳

همراه :     ۰۹۱۵۵۶۱۳۲۹۶

۱۰ قاسم تنها برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی) -تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت-متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی-ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ساختمان-بررسی و اظهارنظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی-امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری-ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی  

 

۱۳۹۰/قاین/ سطح کل استان

بیرجند-بلوار پاسداران، نبش پاسداران ۳۰، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تلفن :      ۳۲۴۲۰۷۷۳

همراه :‌     ۰۹۱۵۱۷۱۰۳۹۳

۱۱ حسین داستانی برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارتتعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)-تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی- متره و بر آورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کارها و اجرت المثل کارهای ساختمانی  

 

۱۳۹/فردوس/سطح کل استان

فردوس-بلوار ولی عصر- شهامت۱۰ پلاک ۱۱

تلفن: ۳۲۲۲۶۹۸۸

همراه: ۰۹۱۵۳۳۵۴۷۰۶

۱۲ الیاس حکمت برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی- متره و بر آورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کارها و اجرت المثل کارهای ساختمانی- رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی- ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات مکانیکی(آب، هوا، بخار و گاز ) کارخانجات- ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تاسیسات(صنایع فلزی).ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ساخنمان-بررسی و اظهار نظر در خصوص طحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی-امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری  

 

۱۳۹۱/بیرجند/سطح کل استان

بیرجند- خیابان توحید ۴۸ پلاک ۲۲

تلفن: ۳۲۳۲۳۲۵۵

همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۰۹۸۷

۱۳ مهدي رمضاني درح برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت- متره و بر آورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کارها و اجرت المثل کارهای ساختمانی- رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی  

 

۱۳۹۱/خوسف/سطح کل استان

بیرجند-خیابان ۷ تیر- ۷ تیر ۵ پلاک ۴۰

تلفن: ۳۲۴۴۲۱۰۰

همراه: ۰۹۱۵۱۶۳۱۱۸۲

۱۴ امیر بنی اسدی مقدم برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ساختمان- تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرات المثل  اجاره بها-ت تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت -شخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی  

 

۱۳۹۲/بیرجند/بیرجند

بیرجند-بلوار صداوسیما-اداره کل راه و شهرسازی    تلفن:۳۲۴۰۹۰۲۰

همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۵۲۲۸

۱۵ حميدرضا رمضاني برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت-تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان-تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها تفسیر عکسهای هوایی از نظر ساختمانی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه- بررسی و اظهارنظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی- رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی  

 

۱۳۹۲/نیمبلوک/نیمبلوک

تهران- خ وحید دستگری-بین نفت و مدرس-پلاک ۱۷۳-واحد۱۰

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۹۴۶۲

همراه: ۰۹۱۲۱۳۲۵۰۶۶

۱۶ سيد ابوالحسن ميرجليلي برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان-تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها- تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی).  

۱۳۹۲/بیرجند/بیرجند

بیرجند- خ ۲۲ بهمن -ساختمان شماره۲ استانداری

تلفن: ۳۲۴۲۴۹۰۳

همراه: ۰۹۱۵۹۶۳۷۹۷۲

۱۷ رضا رضازاده برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان-تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها- تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی .  

 

۱۳۹۳/بیرجند/بیرجند

بیرجند-سایت اداری-اداره کل استاندارد

تلفن : ۳۲۴۰۰۴۸۰-۵

همراه: ۰۹۱۵۳۳۵۵۵۶۵

۱۸ مهدي عارف پور برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت.  

بیرجند/بیرجند

تهران، وزارت کشور

همراه: ۰۹۱۵۵۴۰۴۶۴۲

۱۹ محمدرضا مودی برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت – تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان-تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها- تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی .  

 

۱۳۹۳/بیرجند/بیرجند

بیرجند، بیست متری چهارم مدرس- رسالت۲ پلاک۲ تلفن:۳۲۴۳۳۳۸۷

همراه :۰۹۱۵۸۳۹۷۹۸۹

۲۰ وحید بهفرنژاد برآورد هزینه های ساختمانی- ارزیابی ساختمانهای مسکونی- تعیین میزان خسارت و علت خسارت تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت  -تعدیل و تعیین اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها- تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)- ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی بررسی و اظهارنظر در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی.  

 

۱۳۹۴/بیرجند/بیرجند

بیرجند- بلوار مدرس-مدرس۱۳-پلاک۳۹

همراه: ۰۹۱۵۳۳۳۷۶۸۰

۲۱ محمدرضا محمدزاده تعدیل و تعیین اجاره بها واجرت المثل اجاره بها-برآورد هزینه های ساختمانی-تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)-ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی-تعیین میزان خسارت و علت خسارت  

 

۱۳۹۵/بیرجند/ بیرجند

بیرجند-خیابان عبدالعلی بیرجندی ۷-پلاک۱۷

تلفن:۳۲۴۴۴۳۵۲

همراه:۰۹۱۵۵۶۱۶۳۶۱

۲۲ محمد اکبری تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) به مقیاس ۱۲۰۰-تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک-پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکسهای هوایی  

۱۳۹۷

 

/بیرجند/بیرجند

بیرجند-توحید۸-پلاک۱۰

تلفن:۳۲۴۴۶۴۸۲

همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶

۲۳ علیرضا امینی تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها-برآورد هزینه های ساختمانی تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی(به لحاظ فنی و اجرایی)-ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی-تعیین میزان خسارت و علت خسارت  

۱۳۹۷/بیرجند/

بیرجند

همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۳۴۴

 

امور ثبتی

 

رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
 

۱

محمد علي حسيني تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و مواد ۱۴۷و۱۴۸و۱۴۰،نقشه برداری ثبتی،ارزیابی و… مربوط به املاک (اراضی،واحدهای مسکونی،آپارتمانها و….)  

 

۱۳۸۳/فردوس/ کشوری

فردوس-بلوارجمهوری روبروی اداره ثبت احوال-دفتر کارشناسی حسینی

تلفن: ۳۲۷۲۸۶۱۷

همراه :۰۹۱۵۳۳۵۵۴۱۶

۲

 

حسن رضا ندائی تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و مواد ۱۴۷و۱۴۸و۱۴۰،نقشه برداری ثبتی،ارزیابی املاک مربوط به واحدهای مسکونی.  

۱۳۸۶/فردوس/ کشوری

 

فردوس-خیابان بعثت جنوبی۱۲

تلفن: ۲۲۷۲۰۷۳۹

همراه :۰۹۱۵۳۳۵۵۴۳۴

۳

 

علي صفايي فر تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع، نقشه برداری ثبتی،ارزیابی املاک و واحدهای آپارتمانی و اداری و تجاری و املاک مسکونی و اراضی با هر نوع کاربری،سرقفلی،حق کسب و پیشه،منافع اجرت المثل و تعیین اجاره بهای انواع املاک  

 

۱۳۸۹/قاین/ سطح کل استان

قاین- خیابان رجائی ۲-انتهای کوچه سمت راست پلاک ۳

  تلفن ۵۲۲۳۵۸۲

همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۶۷۴۱‌

۴

 

احمد احمدي تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و مواد ۱۴۷و۱۴۸و۱۴۰،نقشه برداری ثبتی،ارزیابی املاک مربوط به واحدهای مسکونی.  

۱۳۹۰/قاین/ سطح کل استان

مشهد، طرقبه بلوار امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۴۱، اداره ثبت اسناد و املاک

همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۶۶۲۷‌

۵

 

غلامرضا صادقيان تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و مواد ۱۴۷و۱۴۸و۱۴۰،نقشه برداری ثبتی،ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی و اداری و تجاری.  

۱۳۹۲/زیرکوه/ زیرکوه

 

زیرکوه- حاجی آباد-بلوار امام رضا (ع)- اداره ثبت اسناد و املاک زیرکوه

همراه :   ۰۹۱۵۱۶۵۳۰۷۲

 

۶

 

جعفر كريمي تطبیق مساحت، حدود، حقوق املاک و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.  

 

۱۳۹۳/بیرجند/ بیرجند

بیرجند-سایت اداری ادره کل ثبت اسناد و املاک استان

تلفن ۳۲۴۰۰۲۰۱ داخلی ۱۲۳

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۳۶۲۱۶۹۶

۷

 

سید هادی هاشمی تطبیق مساحت، حدود، حقوق املاک و تشخیص اختلافات، تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم، افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی و اداری و زمین با کاربری مسکونی.  

 

۱۳۹۳/بیرجند/ بیرجند

بیرجند- میدان شهداء- اداره ثبت اسناد و املاک

تلفن:۳۲۲۲۱۰۶۷

همراه :   ۰۹۱۵۱۶۰۲۱۸۸‌

۸

 

محمد براتی اسد آباد تطبیق مساحت، حدود، حقوق املاک و تشخیص اختلافات،تعارضات اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک، تقسیم،افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی ( حوزه فعالیت:  قائنات)  

 

۱۳۹۳/قاین/

قاین

قاین-خیابان شهید رجائی-اداره ثبت اسناد و املاک  تلفن:۳۲۵۴۰۶۳۰

همراه : ۰۹۱۵۳۶۲۹۳۲۸

۹ محمد خیرآبادی تطبیق مساحت،حدود،حقوق املاک و تشخیص اختلافات،تعارض اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک،تقسیم،افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.  

 

۱۳۹۵/بیرجند/

بیرجند

 

قاین- اداره ثبت اسناد و املاک قاین

تلفن:۳۲۵۲۵۳۱۷

همراه:۰۹۱۵۵۶۱۷۶۷۰

 

۱۰

علیرضا پذیرش تطبیق مساحت،حدود،حقوق املاک و تشخیص اختلافات،تعارض اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک،تقسیم،افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.  

۱۳۹۵/بیرجند/

بیرجند

منازل سازمانی اداره ثبت اسناد و املاک نهبندان

همراه : ۰۹۳۷۶۲۵۰۸۷۷

۱۱ سید مهدی پروین محبی تطبیق مساحت،حدود،حقوق املاک و تشخیص اختلافات،تعارض اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی،تفکیک،تقسیم،افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.  

 

۱۳۹۶/بیرجند/

بیرجند

فردوس- شهرک ولی عصر آوینی ۱۳-پلاک۷

تلفن : ۳۲۷۲۸۰۵۹

همراه : ۰۹۱۵۱۳۷۲۲۳۰